Kapo putukamürk / 300ml

5,85 €
Shipping: 1 - 7 days
Stock code
AB030318

Püreetriga. Lõhnata. Ei määri. Hävitab ja peletab pikaks ajaks eemale lendavad ja roomavad putukad: sääsed, kärbsed, kimalased, koid, toidulestad, herilased, prussakad, tarakanid, ämblikud, sipelgad, kirbud, lutikad, harilikud majasoomukad jne. Ennetav ja hävitav toime. Mõjub koheselt.

Kasutamine: Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.
Lendavate putukate hävitamiseks: Pihustada lae poole igas suunas pikemate vajutustega. 5 sekundit on 12 m² suuruse ruumi puhul piisav. Pikaajaliseks kaitseks pihustada tõrjevahendit uksepiitadele ja aknaraamidele, kardinatele, kangastele või muudele pindadele, kuhu putukad võivad maanduda.

Roomavate putukate hävitamiseks: Pihustada otse ligikaudu 30 cm kauguselt putukatele või nende radadele ja pesadele (põrandaliistudele, tühjadesse prügimahutitesse, kraanikausside alla). Koostise tõrjeomadused hoiavad putukate naasmise ära kuni 3 kuu jooksul. Aerosooli tuleb enne kasutamist alati raputada. Tõrje peatamiseks õhutada ruumi kuni 15 minutit ja loputada töödeldud pinnad.

Koostis: D-fenotriin (CAS 188023-86-1): 0,52g/kg, tsüpermetriin (CAS 52315-07-8): 1,01g/kg, D-trans-tetrametriin (CAS 1166-46-7): 0,46g/kg, püretriinid (CAS 8003-34-7): 1,00g/kg.
Ohutuseeskirjad: Sisaldab tsüpermetriini. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. R 50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. R 12 Eriti tuleohtlik. R 66 Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Kasutada ja hoida eemal tulest ja muudest tulekolletest, kuumuse allikatest ning kasutusel olevatest elektriseadmetest. Mitte suitsetada. S 2 Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. S 46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. S 61 Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ ohutuskaardiga. Rõhu all olev: mitte hoida päikese käes ja temperatuuril üle 50 °C. Keelatud purustada ja põletada ka peale kasutamist. Mitte pihustada lahtisesse tulle ega mistahes hõõguvatele materjalidele. S 51 Käidelda hästiventileeritavas kohas. Ohutu kasutamise tagamiseks kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil kasutusjuhendit järgides. Pihustada lühikeste vajutustega. Peale kasutamist õhutada ruume korralikult. S 23 Vältida udu sissehingamist. Mitte pihustada inimeste või loomade suunas. Hoida eemal või katta kinni toiduained, -nõud, akvaariumid, terraariumid ja loomapuurid, enne pihustamist lülitada välja akvaariumi pumbad. S 13 Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. S 20/21 Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Ägedate mürgistusjuhtumite korral helistada Mürgistusteabekeskuse lühinumbrile 16662. Visata tühi pakend ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Visata kasutamata toode ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele; pakendi taaskasutamine on sellisel juhul keelatud.
 

Kasutada enne: vaata kirjet pakendil.

Registreerimisnumber: 0634/10
Tootja: SA Brunel Chimie Dérivés 59800 Lille France
 


 

12 aastat eesti perefirmat

Emakse