Kapo herilase ja parmu mürk / 400ml

5,95 €
Tarneaeg: 1 - 7 päeva
Laokood
AB031117

Spetsiaalselt välja töötatud herilaste, vapsikute ja parmude hävitamiseks ja eemale tõrjumiseks. Kiire toimega, meeldiva lõhnaga, ei jäta plekke. Püretriinidega.
Kasutamine. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Enne kasutamist loksutada. Pihustada pinnale umbes 30 cm kauguselt. Kasutada otsik üleval. 12 m² ruumi puhul pihustada 8 vajutust, mis kestavad 1 sekund. Pihustada otse putukatele õhus või pindadele nagu aknapiidad, laed jne. Tõrje toime peatamiseks õhutada ruumi 15 minutit ja loputada töödeldud pindasid.
Koostis: D-trans-tetrametriin (CAS 1166-46-7): 2,04g/kg, D-fenotriin (CAS 188023-
86-1): 1,99g/kg.


Ohutuseeskirjad: Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Eriti tuleohtlik. Kasutada ja hoida eemal tulest ja muudest tulekolletest, kuumuse allikatest ning kasutusel olevatest elektriseadmetest. Mitte suitsetada. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte visata jäätmeid kanalisatsiooni ja veekogudesse. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ ohutuskaardiga. Rõhu all olev: mitte hoida päikese käes ja temperatuuril üle 50 °C. Keelatud purustada ja põletada ka peale kasutamist. Mitte pihustada lahtisesse tulle ega mistahes hõõguvatele materjalidele. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Ohutu kasutamise tagamiseks kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil kasutusjuhendit järgides. Vältida udu sissehingamist. Mitte pihustada inimeste või loomade suunas. Hoida eemal või katta kinni toiduained, -nõud, akvaariumid, terraariumid ja loomapuurid, enne pihustamist lülitada välja akvaariumi pumbad. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Ägedate mürgistusjuhtumite korral helistada Mürgistusteabekeskuse lühinumbrile 16662. Visata tühi pakend ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Visata kasutamata toode ära vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele; pakendi taaskasutamine on sellisel juhul keelatud.

Kasutada enne: vaata kirjet pakendil.

Registreerimisnumber: 0639/10
Tootja: SA Brunel Chimie Dérivés59800 Lille, Prantsusmaa

 

12 aastat eesti perefirmat

Emakse