Karbiid Arox tõhus vahend muttide ja vesirottide peletamiseks / 1kg

14,66 €
Доставка: 1 - 10 дней
Код товара
HO009597

Karbiid Arox on tõhus vahend muttide ja vesirottide peletamiseks.

Дополнительная информация
Бренд Arox
Код товара HO009597
Цвет Слоновая кость
EAN 5902341009597

Koostis: kaltsiumkarbiid, EC number 006-004-00-9
 
H260 Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida. H315 Põhjustab nahaärritust. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P223 Hoida igasuguse kokkupuute eest veega, vastasel juhul reageerib ägedalt ja võib põhjustada hetkpõlemise. P231 Käidelda inertgaasis. P261 Vältida tolmu/suitsu sissehingamist. P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.
 
Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada kuivi mittelagunevaid materjale (pulber, liiv). Mitte kasutada kustutamiseks vett.
 
Esmaabi: viia kannatanu värske õhu kätte, loputada silmi ja nahka veega. Allaneelamisel: oksendamist mitte esile kutsuda, kui kannatanu on teadvusel, anda talle juua proteiinirikast kanamuna või piima. Pöörduda arsti poole. Mürgistusteabekeskus tel. 16662.
 
P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P370 + P380 Tulekahju korral: ala evakueerida.
P402 + P404 Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis.

12 aastat eesti perefirmat

Emakse