Switch 62,5WG seenhaiguste tõrjeks / 5g

3,99 €
Доставка: 1 - 14 дней
Код товара
BG015255

Switch 62,5WG seenhaiguste tõrjeks. Taimekaitsevahend! Taimekaitsevahendi kasutamisel tuleb järgida pakendil olevaid juhiseid. Kontaktse ja süsteemse toimega fungitsiid maasikate, dekoratiivtaimede, marjapõõsaste ja liblikõieliste köögiviljade seenhaiguste tõrjeks. Kasutatakse taimehaiguste tõrjeks õuna- ja pirnipuudel, ploomi- ja kirsipuudel (õitsemise ajal), vaarikal ning kasvuhoones kurgil ja tomatil, suvikõrvitsal, puukoolides ja murudel. Pakend 5g.

Часто покупают вместе
Total price
Дополнительная информация
Бренд Baltic Agro
Код товара BG015255
Цвет Смешивание
EAN 4744360015255

KASUTAMINE. Kontaktse ja susteemse toimega fungitsiid maasikate, dekoratiivtaimede, marjapoosaste ja liblikoieliste koogiviljade seenhaiguste torjeks. Kasutatakse taimehaiguste torjeks ouna- ja pirnipuudel, ploomi- ja kirsipuudel (oitsemise ajal), vaarikal ning kasvuhoones kurgil ja tomatil, suvikorvitsal, puukoolides ja murudel.

KULUNORM. Poosad: 5 g preparaati lahustada 2,5 l vees. Puud: 5 g preparaati lahustada 5 l vees. Taimekaitsevahendi kasutamisel tuleb jargida pakendil ja ohutuskaardil olevaid kasutusjuhendit. Taimekaitse toode tegemisel kanda sobilivaid isikukaitsevahendeid ning jargida hugieeni- ja ohutusnoudeid. Sisaldab ohtlikku ainet tsuprodiniil. Voib pohjustada allergilist reaktsiooni. Kasutuspiirang: mitte kasutada lahemal kui 10 m veekogudest. ETTEVAATUST! EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise valtimiseks jargida kasutusjuhendit. H317 Voib pohjustada allergilist nahareaktsiooni. H411 Murgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas. P261 Valtida tolmu/pihustatud aine sissehingamist. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. P333 + P313 Nahaarrituse voi loobe korral: poorduda arsti poole. P362 + P364 Votta seljast saastunud roivad ja pesta enne korduskasutust. P391 Mahavoolanud toode koguda kokku. P501 Sisu/konteiner korvaldada tunnustatud jaatmekaitlusettevottes. EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise valtimiseks jargida kasutusjuhendit. SP1 Valtida vahendi voi selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lahedal mitte puhastada/Valtida saastamist labi lauda ja teede drenaazide). SPe3 Veeorganismide kaitseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervoondist 10 m pinnaveekogudest. Keskkonnaohtlikkus: Valtida preparaadi jaakide, toolahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. ESMAABI: Mistahes murgitusnahu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeetmeid. Toote sattumisel nahale votke ara saastunud riided ja peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Kui nahaarritus pusib, poorduda arsti poole. Saastunud riided pesta enne jargmist kasutamist. Silma sattumisel loputage silmi koheselt vahemalt 15 minuti jooksul rohke varske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Poorduge viivitamatult arsti poole. Toote sissehingamise korral minge varske ohu katte. Kui kannatanu hingab katkendlikult voi hingamine on seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanu soojas ning puhkeasendis. Poorduda viivitamatult arsti poole voi murgistusteabekeskusesse. Toote allaneelamisel poorduda viivitamatult arsti poole ja naidata pakendit voi etiketti. Vastumurk: Spetsiifilist vastumurki ei ole teada. Rakendada sumptomaatilist ravi. Markus: Arge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist. Pakendi purunemisel: Pakendi purunemisel valja pudenenud preparaati mitte kasutada, vaid koguda see kokku marjalt harjates voi tolmuimejaga, mille elektrisusteem on kaitstud. Valtida tolmu tekitamist kuivalt harjates voi suruohku kasutades. Saastunud pind puhastada hoolikalt. Toode koguda kokku spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda ule ohtlike jaatmete kaitlejale. Sailitamistingimused: Preparaadi sailimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupaevast alates. Tihedalt suletud mahuteid hoida kuivas, jahedas ja hasti ventileeritavas kohas, kattesaamatult lastele, eemal toiduainest, joogist ja loomasoodast. Hoiustamisel valtida temperatuuri alla -10?C ja ule +35?C. Arge laduge konteinereid korgematesse virnadesse kui 2 m, et valtida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

12 aastat eesti perefirmat

Emakse