Raudsulfaat / 800g

€3.50
Shipping: 1 - 14 days
Stock code
BG000647

Raudsulfaati kasutatakse rootsi värvi koostises, lubivärvi toonimisel, puidu immutamisel, viljapuude pritsimisel, taimedega villa värvimisel, murust sambla tõrjumisel.

More Information

More Information
Brand Baltic Agro
Stock code BG000647
Color Mix
EAN 4742604000647

Details

nne kasutamist lugeda hoolikalt kasutusjuhendit ja ohutusalast teavet. Ohtuskaart lisatud piltidel! Viljapuude ja marjapõõsaste pritsimine Viljapuude ja marjapõõsaste pritsimiseks valmistatakse raudsulfaadi 3-5%-list lahus (300-500 g lahustada 10 liitris vees). Pritsitakse varakevadel (enne pungade puhkemist) või hilissügisel (pärast lehtede langemist) ning sambla korral nii murus kui puutüvedel. Muru pritsimine Sammal vallutab muru, kui muld on liiga tihe ja õhustamata, toitainetevaene, muru kasvab varjus või on tegemist liigniiske või happelise pinnasega. Raudsulfaat aitab muru tugevdada ning seeläbi saadakse tihedam roheline murupind. Raudvitrioli rauasisaldusel on oluline roll taimedes toimuvates bioloogilistes protsessides, parandades muru kasvu. Raudvitriol põhineb looduslikel mineraalidel ja ei kõrveta muru. Samblase muru hooldamiseks lahustatakse 200 g 10 l vee kohta ja kastetakse sellega 20 m² suurust muruplatsi. Raudsulfaadi kasutamise järel värvub sammal mustaks, kuna happelisus ülemises mullakihis suureneb. Must sammal riisutakse murust välja ja tekkinud tühimikud murus täidetakse mullaga ning külvatakse peale uus muruseeme. Samblast vabanemiseks soovitame muru regulaarselt õhustada (aiahargi või aeraatoriga) ja lubjata. Kasutusaeg: aprillist kuni oktoobrini vastavalt vajadusele. Ei ole soovitav kasutada põua ja vihmaperioodi ajal. Ettevaatust H302 Allaneelamisel kahjulik. H315 Põhjustab nahaärritust. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoiatuslaused P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P305+351+338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P302+352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. P332+313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. P301+312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P330 Loputada suud. P331 MITTE kutsuda esile oksendamist. P501 Sisu/mahuti hävitada vastavalt kehtivatele kohalikele õigusaktidele. NB! Ärritav, kahjulik. Raudsulfaadiga töötamisel kasutada plast-, klaas- või roostevabast metallist anumaid. Tootes olev raud võib põhjustada riietel, terrassidel, äärekividel ja kõnniteeplaatidel niiskuse toimel pruune roosteplekke. Eksimuse korral eemalda kuivalt pühkides. Raudsulfaati on keelatud valada kanalisatsiooni, veekogudesse ja maapinnale. Tühja taarat käidelda olmeprügina ja raudsulfaadi ülejäägid viia kahjulike jäätmete kogumispunkti. Hoiustamine Säilitada originaalpakendis, kuivas, lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas. Tervisele kahjulik allaneelamisel, ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Nahale või silma sattumisel loputada rohke veega. Allaneelamisel juua rohkesti vett, vältida oksendamist. Pöörduda arsti poole. Käitlemisel kasutada kaitseprille, kummikindaid ja kaitseülikonda. Säilitusaeg Nõuetekohasel säilitamisel ei ole kasutusaeg piiratud.

12 aastat eesti perefirmat

Emakse