Karbiid Arox tõhus vahend muttide ja vesirottide peletamiseks / 1kg

€14.66
Shipping: 1 - 10 days
Stock code
HO009597

Karbiid Arox on tõhus vahend muttide ja vesirottide peletamiseks.

More Information

More Information
Brand Arox
Stock code HO009597
Color Ivory
EAN 5902341009597

Details

Koostis: kaltsiumkarbiid, EC number 006-004-00-9
 
H260 Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida. H315 Põhjustab nahaärritust. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P223 Hoida igasuguse kokkupuute eest veega, vastasel juhul reageerib ägedalt ja võib põhjustada hetkpõlemise. P231 Käidelda inertgaasis. P261 Vältida tolmu/suitsu sissehingamist. P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.
 
Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada kuivi mittelagunevaid materjale (pulber, liiv). Mitte kasutada kustutamiseks vett.
 
Esmaabi: viia kannatanu värske õhu kätte, loputada silmi ja nahka veega. Allaneelamisel: oksendamist mitte esile kutsuda, kui kannatanu on teadvusel, anda talle juua proteiinirikast kanamuna või piima. Pöörduda arsti poole. Mürgistusteabekeskus tel. 16662.
 
P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P370 + P380 Tulekahju korral: ala evakueerida.
P402 + P404 Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis.

12 aastat eesti perefirmat

Emakse